Het gebruik van robots tijdens operaties: wat met aansprakelijkheid?

Technologische ontwikkelingen kunnen in onze huidige samenleving niet meer worden weggedacht. De voorbije weken verschenen er enkele nieuwsberichten over het gebruik van robots tijdens operaties in verscheidene ziekenhuizen.

Dat de intrede van deze nieuwste ontwikkelingen eveneens de weg vinden naar de medische wereld zal zorgen voor een enorme vooruitgang voor de zorg aan patiënten. Wellicht zullen de komende jaren meer en meer robots worden ingezet op verschillende facetten van de medische sector onder andere tijdens operaties ter assistentie of zelfs om een diagnose te bepalen.

Maar… Wie is er nu aansprakelijk als er iets misloopt bij een operatie waarbij een robot werd ingezet?

De angst dat robots de wereld zullen overnemen en autonoom operaties gaan uitvoeren, wordt ingeperkt door de Belgische wetgeving. Er is namelijk uitdrukkelijk bepaald dat het enkel aan gekwalificeerde personen is toegelaten om gezondheidszorg te verstrekken. Een robot of een AI-gestuurd systeem kan uiteraard niet als persoon worden beschouwd.

Als er een robot wordt ingezet tijdens een operatie, is het nog steeds de taak van de betrokken arts om de beslissingen of handelingen die de robot maakt te controleren. De eindverantwoordelijkheid blijft met andere woorden liggen bij de arts.

In de hypothese dat er gedurende een operatie waarbij een robot wordt gebruikt schade wordt veroorzaakt bij de patiënt, zal -om de aansprakelijkheid te bepalen- het gedrag van de betrokken arts de toets van de algemenezorgvuldigheidsnorm moeten doorstaan. Hiervoor moet de vergelijking worden gemaakt met een normaal, zorgvuldig en omzichtig arts geplaatst in dezelfde omstandigheden. Doorstaat het gedrag van de behandeld arts deze toets niet, dan is de zorgvuldigheidsnorm geschonden en kan de arts aansprakelijk gesteld worden voor de veroorzaakte schade.

Een andere belangrijke kanttekening bij de aansprakelijkheid van artsen bij het gebruik van een robot, is uiteraard de eventuele aansprakelijkheid van de producent. De producent kan immers ook aansprakelijk zijn voor schade, indien deze wordt veroorzaakt door een gebrek aan zijn product. Bij het gebruik van robots, zal er steeds moeten worden nagegaan wie er kan worden aangesproken ter vergoeding van de geleden schade.

De aansprakelijkheid bij een medische fout door gebruik van een robot is een complexe aangelegenheid. Het is dan ook belangrijk dat u als zorgverstrekker, of als patiënt die betrokken raakte bij dergelijke aansprakelijkheidsdossiers, wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen of bent u zelf betrokken bij een medische fout? Contacteer één van onze advocaten gespecialiseerd in het medisch recht. Uw contactname wordt uiteraard met de nodige discretie behandeld.