Digital Markets Act: een Europees regelgevend kader op maat van het digitale tijdperk.

Op 1 november 2022 trad de Digital Markets Act (Verordening 2022/1925) (DMA) in werking.

Samen met de Digital Services Act, maakt de DMA deel uit van een Europees pakket digitale diensten om te voorzien in een eerlijke, veilige en verantwoordelijke Europese digitale markt.

De verordening voorziet in bijkomende regels die specifiek gericht zijn op bevordering van een goede digitale economie in Europa.

Hoewel de DMA reeds in werking trad, wordt deze pas van toepassing vanaf 2 mei 2023.

Doelstelling

De DMA is er op gericht problemen met grote online platforms aan te pakken. Op die manier wordt getracht het ondernemingsklimaat voor ondernemingen afhankelijk van deze platforms eerlijker te maken.

De verordening tracht te voorzien in een regelgevend kader waarbinnen innoverende en startende (technologie)bedrijven kunnen concurreren en innoveren zonder dat ze gebonden zijn aan oneerlijke voorwaarden die hun verdere ontwikkeling beperken.

Toepassingsgebied

De DMA is van toepassing op de zogenaamde “gatekeepers” of “poortwachters”. Om te bepalen of een internetgigant kwalificeert als gatekeeper voorziet de DMA in objectieve criteria.

Een platform worden geïdentificeerd als gatekeeper wanneer:

  • Een platform een sterke economische positie heeft met een aanzienlijke impact op de interne markt en actief is in meerdere EU-lidstaten;
  • Fungeert als tussenpersoon tussen bedrijven en consumenten voor bepaalde digitale diensten (denk hierbij aan zoekmachines, sociale media, besturingssystemen,…)
  • En het platform reeds geruime tijd een duurzame positie heeft op de markt. Dit is het geval wanneer zij gedurende drie opeenvolgende boekjaren aan bovenstaande criteria voldeed.

Nieuwe regels en verbodsbepalingen

In de praktijk betekent dit dat gatekeepers onderworpen worden aan een aantal verplichtingen:

  • Ondernemingen toegang bieden tot de gegevens die zij zelfs op het platform genereren;
  • Adverteerders de nodige tools ter beschikking stellen waarmee ze hun advertenties kunnen analyseren;
  • Derden de mogelijkheid bieden in specifieke situaties samen te werken met de eigen diensten van de gatekeeper;
  • Ondernemingen de mogelijkheid bieden hun aanbod op het platform te promoten en buiten het platform te contracteren met klanten.

De verboden die aan gatekeepers worden opgelegd zijn o.a.:

  • Eigen producten hoger te plaatsen of gunstiger behandelen dan vergelijkbare producten van derden;
  • Consumenten verbieden om buiten het platform om contact te leggen met ondernemingen;
  • Eindgebruikers volgen buiten het platform van de gatekeeper met het oog op gerichte reclame, zonder dat hiervoor toestemming werd verleend.

Sanctie bij overtreding

De Europese Commissie kan boetes opleggen tot 10% van de wereldwijde jaarlijkse omzet. De boetes kunnen oplopen tot 20% wanneer gatekeepers herhaalde inbreuken plegen. De Europese Commissie kan ook periodieke financiële sancties opleggen tot 5% van de gemiddelde dagelijkse omzet.

Daarnaast kunnen ook extra niet-financiële maatregelen opgelegd worden zoals de gatekeeper dwingen tot gedragsverandering of verandering van bedrijfsstructuur.

Vragen over de Digital Markets Acts of over digitale economie? Neem contact op met onze specialisten via info@bannister.be of 03/369.28.00