Bemiddeling

In de wet wordt bemiddeling omschreven als een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.

Een andere term die men gebruikt voor bemiddeling is “mediation”.  

Wanneer u samen zou kiezen voor bemiddeling blijft u zelf heer en meester van uw conflict, kan u zelf de touwtjes in handen houden en staat het u vrij om een oplossing te aanvaarden of te weigeren.

De bemiddelaar heeft immers niet de taak het geschil op te lossen doch zal als neutrale derde de conflicterende partijen begeleiden om zélf een oplossing te vinden voor hun geschil.  

Belangrijke kenmerken van een bemiddelaar

De neutraliteit, onafhankelijkheid of onpartijdigheid zijn belangrijke kenmerken van een bemiddelaar. Dit houdt in dat de bemiddelaar niet slechts voor één partij optreedt maar alle partijen gelijkwaardig bejegent. De bemiddelaar waakt erover dat de gelijkwaardigheid doorheen het proces wordt gerespecteerd.

Om tot een duurzame oplossing te komen zal de bemiddelaar veel aandacht besteden aan het herstel van de communicatie en de relatie tussen de betrokken partijen, waarbij ernaar gestreefd zal worden een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is. De bemiddelaar zal hierbij oog hebben voor de behoeften en belangen van alle partijen. Hiertoe zal de bemiddelaar trachten een veilige omgeving te creëren zodat iedereen vrijuit kan spreken en ieders verhaal, visie, meningen en emoties met de andere kan delen.

Aangezien een bemiddeling altijd op vrijwillige basis gebeurt staat het partijen steeds vrij de bemiddeling aan te vatten en hebben zij op elk ogenblik de keuze de bemiddeling al dan niet verder te zetten. Dit maakt dat het uiteraard ook mogelijk is dat uiteindelijk geen akkoord kan worden gesloten.

Wanneer wél een akkoord wordt bereikt kan de bemiddelaar dit in een overeenkomst opnemen. Partijen hebben dan nog bijkomend de mogelijkheid om ervoor te kiezen dit akkoord te laten homologeren, het in een vonnis te laten bekrachtigen.