Hof van Cassatie oordeelt over coronaspuwers

Het Hof van Cassatie heeft op 9 juni geoordeeld over de toepasselijkheid van artikel 328bis van het Strafwetboek op de “coronaspuwer”.

Om strafbaar te zijn onder dit artikel zijn er 3 zaken vereist:

1. Het moet gaan om stoffen die, zonder op zichzelf een gevaar in te houden, de indruk geven gevaarlijk te zijn;

2. Verspreid worden op eender welke wijze;

3. En waarvan de dader weet of moet weten dat hierdoor ernstige gevoelens van vrees kunnen worden teweeggebracht voor een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een gevangenisstraf van minstens twee jaar is gesteld.

Feiten

De man in kwestie werd aangehouden nadat hij naar de politionele diensten had gespuwd en de indruk zou hebben gewekt dat hij besmet was met het covid-19 virus.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Antwerpen heeft de voorlopige hechtenis van de spuwer in de gevangenis gehandhaafd, daar zij van oordeel waren dat er voldoende aanwijzingen van schuld waren dat de spuwer door zijn gedrag paniek en angst wilde veroorzaken bij de politionele diensten door zijn speeksel te verspreiden.

De “spuwer” is echter de mening toegedaan dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat hij nog niet getest werd op de aanwezigheid van het COVID-19 virus en er bijgevolg geen ernstige aanwijzingen van schuld in zijn hoofde weerhouden kunnen worden daar het niet vaststaat dat het om een louter schijnbaar gevaarlijke stof gaat.

Cassatie heeft over deze materie geoordeeld dat het onderzoeksgerecht zelf beoordeelt of er in het licht van de concrete dossiergegevens ernstige aanwijzingen zijn dat het gaat om een ongevaarlijke stof die de indruk geeft gevaarlijk te zijn. Die beoordeling vereist niet noodzakelijk dat de stof die werd verspreid, wordt getest of dat hij die de stof heeft verspreid.

Momenteel blijft de man verder aangehouden.

Wilt u hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons via info@bannister.be of 03/369.28.00. 

18 juni 2020