Oplichting en luchtvaart: een kostelijke affaire

Een jongeman uit Mechelen diende zich te verantwoorden voor de correctionele rechtbank Mechelen in het kader van een grootschalig oplichtingsdossier. 

Dat de man handelde vanuit een verregaande fascinatie voor de luchtvaart, blijkt uit de werkwijze dewelke deze consequent hanteerde.

Via diverse valse internet-profielen, benaderde hij tal van piloten en stewardessen.

DS, dewelke zich voordeed als een vrouw, won op zeer slinkse wijze het vertrouwen van de slachtoffers, waarna deze grote geldbedragen afhandig maakte onder het zogenaamde mom van een lening.

Teneinde het vertrouwen van de slachtoffers te winnen werden tal van listige kunstgrepen gehanteerd, zo ook het gebruik van stemvervormers en valse identiteiten.

DS maakte tot maar liefst 270.000 EUR buit.

Het geld werd voornamelijk uitgegeven aan exclusieve reizen en duur IT-materiaal.

Ondanks de aanzienlijke omvang van het ontvreemde bedrag, kon nagenoeg niet worden gerecupereerd.

Het gerechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek toonde bovendien aan dat de DS niet aan zijn proefstuk toe was.

Ook gedurende diens voorwaardelijke invrijheidstelling, bezondigde de jongeman zich opnieuw aan identiek dezelfde feiten, dit ondanks het opgelegde GSM- en internetverbod.

Nu het college van psychiaters-deskundigen oordeelde dat er mogelijks sprake was van een ontoerekeningsvatbaarheid ten tijden van de feiten, werd er namens de procureur des Konings om de internering verzocht.

Wat is internering?

De internering is geen straf, maar een veiligheidsmaatregel.

Haar doel is dan ook tweeledig :

  • Beveiliging van de maatschappij
  • Zorgverstrekking aan de geïnterneerde persoon met het oog op re-integratie in de maatschappij

 

Daar waar straffen steeds voor een welbepaalde duur worden opgelegd, geldt dit niet voor de internering.

Als veiligheidsmaatregel zal de internering steeds voor onbepaalde duur worden opgelegd.

Slechts na het doorlopen van een minimale proefperiode van minstens 3 jaar en een voldoende stabilisatie van de geestestoestand, kan besloten worden tot definitieve invrijheidstelling.

Voorwaarden van de internering

Alvorens men tot internering kan overgaan, dienen een aantal voorwaarden cumulatief te zijn voldaan :

1. Het moet gaan om feiten die kunnen worden gekwalificeerd als een misdaad of wanbedrijf die de fysieke of psychische integriteit van derden aantast of bedreigt

2. De dader dader dient op het ogenblik van de beslissing te lijden aan een geestesstoornis die zijn beoordelingsvermogen of de controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast

3. Het gevaar bestaan dat de dader, als gevolg van zijn geestesstoornis, eventueel in samenhang met andere risicofactoren, opnieuw feiten zal plegen

Internering is in de regel niet mogelijk voor de typische vermogensmisdrijven zoals diefstal, oplichting en misbruik van vertrouwen, tenzij de rechtbank oordeelt dat er gelet op de concrete omstandigheden eigen aan het misdrijf wel degelijk sprake is van een aantasting of bedreiging van de fysieke of psychische integriteit.

Ook in voorliggend dossier, hetwelk voornamelijk handelt over daden van oplichting, diende deze afweging te worden gemaakt.

De rechtbank oordeelde dat er wel degelijk sprake was van een aantasting van de fysieke en psychische integriteit, verwijzende naar de specifieke modus operandi die DS hanteerde.

Ter motivering van deze beslissing werd gewezen op het ernstig misbruik dat DS maakte van de zwakke toestand van zijn slachtoffers, de emotionele- en psychische druk die hij uitoefende op deze personen en de verregaande mate waarin deze binnendrong in de persoonlijke levenssfeer.

Gevolgen van de internering voor de burgerlijke partij

Artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat :

“Wanneer aan een ander schade wordt veroorzaakt door een persoon die lijdt aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast, kan de rechter hem veroordelen tot de gehele vergoeding of tot een gedeelte van de vergoeding waartoe hij zou zijn gehouden, indien hij de controle van zijn daden had.

De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdende met de omstandigheden en met de toestand van de partijen.”

Wanneer de internering wordt bevolen, voorziet de wet in de mogelijkheid voor de rechtbank om de verschuldigde schadevergoeding te matigen naar billijkheid.

In voorliggend dossier oordeelde de rechter dat hier alvast geen reden toe bestond, waarbij voornamelijk verwezen werd naar de aard van de feiten, de enorme impact ervan op de slachtoffers, evenals de hardnekkigheid waarmee DS volhardde in het stellen van strafbare feiten.

Bannister Advocaten

Meester GYSBRECHTS verdedigde één van de slachtoffers in dit dossier.

 

Wilt u hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of 03/369.28.00

Bekijk onderstaande links om meer te lezen :

www.hln.be/in-de-buurt/mechelen/twintiger-uit-mechelen-licht-piloot-op-voor-100-000-euro

www.hln.be/in-de-buurt/mechelen/twintiger-die-zich-voordeed-als-vrouw-en-jarenlang-piloten-en-stewards-oplichtte-wordt-geinterneerd