Onrechtmatige bedingen bij VME

Extra bescherming voor Verenigingen van Mede-eigenaars (VME’s).

Op 8 februari 2024 werd op de plenaire vergadering van de Kamer de wet houdende Diverse Bepalingen inzake Economie goedgekeurd. Met de wet wordt de onrechtmatige bedingenleer uit het economisch recht (boek 6 WER) van toepassing op VME’s. De nieuwe wet is bedoeld om VME’s, die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke delen in appartementsgebouwen, te beschermen tegen oneerlijke bedingen in contracten met ondernemingen.

Denk aan onderhoudscontracten voor liften, ketels, brandblussers, … of overeenkomsten waarbij VME’s te lang gebonden blijven aan deze overeenkomsten bij gebreke aan redelijke opzegtermijnen of ingevolge automatische verlengingen van die contracten. Denk aan overeenkomsten met aannemers waar het risico van de aannemer in te verregaande mate wordt uitgehold edm. Ook overeenkomsten met onevenredig hoge schadebedingen komen (te) vaak voor.

In het Belgisch recht bestaan er regels die consumenten, ondernemingen en dus nu ook VME’s beschermen tegen oneerlijke bepalingen in een contract met een andere onderneming. De regels voor consumenten zijn strenger, als die voor ondernemingen, maar beiden genieten dus bescherming. Onrechtmatige bedingen zijn verboden en de rechter kan ze buiten toepassing laten of matigen.

Let wel, dit is geen eenheidskoek. In functie van hoeveel van de appartementen binnen de VME bedoeld zijn voor professioneel gebruik of particulier gebruik, gelden iets andere regels. Als 75% of meer van de appartementen niet bedoeld zijn voor professioneel gebruik, gelden de regels voor consumenten. Als 25% of meer wel bedoeld zijn voor professioneel gebruik, gelden de regels voor ondernemingen. Of deze appartementen al dan niet een professionele bestemming hebben, zal moeten worden afgeleid uit de statuten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze nieuwe regels ook van toepassing zijn op lopende contracten. Laat dit een uitnodiging zijn om bestaande en nieuwe contracten onder de loep te nemen.

Vragen? Wij helpen u graag verder.