Behoud van loon als jurylid?

Maandag 5 december 2022 ging het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 van start. Gedurende 6 à 9 maanden zullen 7 vrouwen en 5 mannen effectief zetelen als juryleden. Daarnaast werden ook 24 reserveleden uitgeloot.

Elke werknemer kan als burger worden opgeroepen om te zetelen in een jury van het Hof van assisen. Wat betekent dit voor de werkgever en de werknemer? Krijgt u uw loon doorbetaald als u als jurylid wordt opgeroepen? Moet u als werkgever het loon doorbetalen als uw werknemer wordt opgeroepen als jurylid?

Algemeen

Het Hof van assisen is bevoegd voor misdaden zoals moord met voorbedachte rade, poging tot moord met voorbedachte rade, moord of gijzeling. Het Hof bestaat uit drie beroepsrechters bijgestaan door een griffier en volksjury. De volksjury bestaat uit 12 burgers die bij lottrekking worden uitgeloot. Om als jury in aanmerking te komen moeten een aantal criteria voldaan zijn:

  • Ingeschreven in het kiezersregister
  • Leeftijd tussen 28 jaar en 65 jaar
  • Burgerlijke en politieke rechten genieten
  • Kunnen lezen en schrijven
  • Geen strafrechtelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan 4 maanden of tot een werkstraf van meer dan zestig uur

Stel u wordt opgeroepen en gekozen om te zetelen als plaatsvervangend of effectief zetelend jurylid. Hoe zit het met het loon? Heeft u als werknemer recht op doorbetaling van loon? Moet u als werkgever het loon van uw werknemer die werd opgeroepen doorbetalen?

Wettelijk kader

Artikel 30 van de Arbeidsovereenkomstenwet luidt het volgende:

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, ter gelegenheid van familiegebeurtenissen, voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten en in geval van verschijning voor het gerecht

Deze afwezigheid wordt ook wel eens het klein verlet of kort verzuim genoemd. Een werknemer heeft het recht afwezig te zijn van het werk met behoud van het normale loon ter deelneming aan een jury gedurende de tijd die nodig is met een maximum van vijf dagen (artikel 2, 12° KB 28 augustus 1963).

Recht op loon

De werknemer heeft tijdens zijn afwezigheid recht op zijn normale loon. Hiervoor is echter wel vereist dat:

  • De werknemer de werkgever vooraf op de hoogte brengt van de gebeurtenis, of zo spoedig mogelijk indien het onmogelijk is dat op voorhand te doen;
  • De werknemer het verlof gebruikt voor het doel waarvoor het is toegestaan;
  • De afwezigheid samenvalt met een dag waarop de werknemer normaal gewerkt zou hebben.

Belangrijk te vermelden is dat het ‘normale loon’ eveneens premies, overloon en andere voordelen omvat die toegekend zouden worden indien de werknemer gewoon gewerkt zou hebben tijdens de afwezigheid.

Wat indien het proces langer dan 5 dagen duurt?

Indien het proces langer dan 5 dagen duurt zijn er twee mogelijke opties:

Ofwel beslist de werkgever het loon verder te betalen, hij is hiertoe echter niet verplicht. In dat geval krijgt de werkgever van de FOD Justitie een vergoeding die gelijk is aan het brutodagloon verhoogd met de patronale bijdragen voor sociale zekerheid, alsook het betreffende vakantiegeld en de eindejaarspremie. De extralegale voordelen van de werknemer worden niet in rekening gebracht. De dagvergoeding wordt berekend als volgt:

  • Ofwel op basis van 1/20 van het maandloon
  • Ofwel op basis van 8 maal het bruto uurloon

Conclusie: gedurende de eerste 5 dagen is de werkgever verplicht het normale loon van de werknemer te betalen. Vanaf de zesde dag kan de werkgever het loon verder betalen. De werknemer ontvangt hoe dan ook zijn brutoloon via de werkgever of de FOD Justitie.

Extra vergoedingen

Elk jurylid dat ingaat op de oproeping heeft recht op een vergoeding van zijn verplaatsingskosten (0,5824 euro/km). Bovendien ontvangt iedereen die wordt opgeroepen €12,03 ongeacht of u wordt gewraakt of ontheven. Elk jurylid ontvangt €48,78/dag als hij effectief of als plaatsvervanger zetelt. Deze vergoedingen moeten aangevraagd worden bij de voorzitter van het Hof van assisen. Deze bedragen ontvangt de werknemer bovenop het loon (Omzendbrief 131/9 van 8 januari 2022 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten).

Mag men weigeren te zetelen?

De niet-vrijgestelde gezworene kan gestraft worden met een geldboete van 50 tot 1.000 EUR vermenigvuldigd met opdeciemen (artikel 316bis Strafwetboek) die zich op de dag en het uur gesteld in de oproeping niet aanmeldt op het Hof van assisen of die weigert te zetelen.

Men kan vragen te worden ontheven door een brief te richten aan de voorzitter van het Hof. In de brief worden de redenen aangehaald waarom niet kan worden gezeteld bijv. echtgenote staat op het punt te bevallen, ernstig ziek familielid dat verzorging vereist, enzovoort.

De werkgever kan de werknemer bijgevolg niet verbieden zijn plicht te vervullen. Als de bedrijfswerking het vereist, kan de werkgever desalniettemin aan de werknemer een attest afleveren waarin gezegd wordt dat de aanwezigheid van de werknemer in het bedrijf in die periode onontbeerlijk is. Het laatste woord blijft evenwel aan de voorzitter van het Hof van assisen.

Wenst u meer informatie hierover of wilt u worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00.