Wat gebeurt er als ik met mijn partner trouw zonder huwelijkscontract?

Ondanks de daling in het aantal huwelijken bij jongere mensen, blijft het instituut van het huwelijk één van de krachtigste symbolen om een partnerrelatie vorm te geven. Waar men mogelijks minder vaak aan denkt als men gaat trouwen, is dat het ook verregaande gevolgen kan hebben op vlak van vermogen; al dan niet gewild. In deze bijdrage lichten de familierechtspecialisten van Bannister Advocaten in het algemeen toe wat de gevolgen zijn voor de vermogens van de echtgenoten indien zij géén huwelijkscontract hebben opgesteld en wat voordelen van een huwelijkscontract kunnen zijn.

Wat is een huwelijksstelsel?

 

Huwelijkscontract of niet, trouwen brengt steeds een zogenaamd huwelijksvermogensstelsel met zich mee. Een huwelijksvermogensstelsel houdt in dat er dus bepaalde vermogensrechtelijke gevolgen worden uitgelijnd ter gelegenheid van het huwelijk, hetzij zelf tussen de echtgenoten bepaald, hetzij via een wettelijk stelsel dat de wetgever heeft opgemaakt.

Als je trouwt zonder huwelijkscontract

 

De Belgische wet gaat uit van een systeem waarbij er een standaard wettelijk huwelijksvermogensstelsel van toepassing is op echtgenoten, voor zover er geen huwelijkscontract werd opgemaakt. Deze regels zijn dan van toepassing vanaf het moment van het sluiten van het huwelijk.

Vanaf de voltrekking van het huwelijk is er ten gevolge van dit wettelijk stelsel op vlak van vermogen sprake van drie vermogens in totaal, namelijk de twee eigen vermogens van de echtgenoten zelf en één gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten samen. De wet heeft dit zo vorm gegeven, om ervoor te zorgen dat er een balans ontstaat tussen autonomie en solidariteit van de echtgenoten.

De eigen vermogens van de echtgenoten omvatten enerzijds de goederen die elks van de echtgenoten reeds apart hadden van voor het huwelijk. Denk daarbij aan een wagen of woning die één van de echtgenoten reeds had gekocht met eigen gelden voorafgaand aan het huwelijk. Anderzijds omvat het eigen vermogen ook die zaken die tijdens het huwelijk zijn verkregen door middel van schenkingen of erfenissen.

Het gemeenschappelijk vermogen omvat daarentegen de goederen die de echtgenoten samen hebben aangekocht gedurende het huwelijk. Een zeer belangrijk punt is dat ook alle inkomsten van de echtgenoten verkregen tijdens het huwelijk, tot het gemeenschappelijk vermogen behoren. Dit omvat niet alleen de inkomsten uit alle soorten beroepsbezigheden, maar ook inkomsten uit eigen goederen van de echtgenoten. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld maar aan de huurinkomsten voortvloeiend uit de eigen woning van één van de echtgenoten.

De vuistregel die in principe wordt gebruikt om te bepalen of een goed tot het eigen vermogen of het gemeenschappelijk vermogen behoort, is het zogenaamde vermoeden van gemeenschappelijkheid. Alle goederen waarvan niet kan bewezen worden dat ze eigen zijn aan één van de echtgenoten, zijn gemeenschappelijk.

Wat zijn de voordelen van een huwelijkscontract?

 

In sommige gevallen kunnen de echtgenoten zich echter niet vinden in de standaard regeling die de wet heeft opgelegd. Echtgenoten kunnen bijvoorbeeld van mening zijn dat ze helemaal geen gemeenschap tussen hen tot stand willen brengen of net meer solidariteit wensen. In die zin is het perfect mogelijk om af te wijken van het bovenstaand stelsel door middel van een huwelijkscontract.

Een grote meerwaarde van het huwelijkscontract is dat je de regels van het huwelijksvermogen kan aanpassen aan de eigen voorkeuren en wensen die je hebt als echtpaar. Zo kan er besloten worden om een stelsel van scheiding van goederen vast te leggen, waarbij er enkel sprake is van twee eigen vermogens en elke echtgenoot zijn of haar inkomsten zelf blijft ontvangen. De achterliggende gedachte die daar soms bij komt kijken, is om de andere echtgenoot te beschermen in de situatie waarbij de ene echtgenoot een eigen zaak heeft. Op die manier kan vermeden worden dat de andere echtgenoot eventueel kan aangesproken worden bij oplopende schulden in de betreffende zaak. Vaak wordt ook voor het stelsel van scheiding van goederen gekozen bij nieuw samengestelde gezinnen.

Aan de andere kant kan een echtpaar ook solidariteit heel hoog in het vaandel dragen. Dan kan er bijvoorbeeld besloten worden om te werken met een algehele gemeenschap van goederen, waarbij alle goederen ingebracht worden in het gemeenschappelijk vermogen.

Tot slot kunnen de bovenstaande stelsels ook verzacht worden met verschillende clausules om het huwelijkscontract volledig conform de wensen van het echtpaar te maken.

Wenst u verdere informatie over de verschillende huwelijksstelsels of wenst u hulp bij het opstellen van uw huwelijkscontract? Neem dan gerust contact op met onze experten in het familierecht via info@bannister.be of via 03/369.28.00. Ons team staat steeds klaar om u verder te helpen.