Nieuwe verplichting in de EOT-overeenkomst: Het belang van het kind

Reeds geruime tijd spelen de belangen van het kind een prominente rol in de procedure echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO), dit voornamelijk wanneer de ouders geen overeenkomst vinden omtrent het ouderlijk gezag, de onderhoudsuitkering of de verblijfsregeling.

De belangen van het kind speelden een minder prominente rol in de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). Er werd immers steeds aangenomen dat de EOT-akte rekening hield met de belangen van het kind, op welke wijze diende niet te worden verduidelijkt. De belangen van het kind werden voornamelijk gewaarborgd door de controlerende functie van de rechter. Echter, sinds partijen niet meer persoonlijk dienen te verschijnen voor de Familierechtbank, werd deze controlerende functie van de rechter deels uitgehold.

Aan deze problematiek wenste de wetgever tegemoet te komen met de wet van 27 maart 2024. Immers de belangen van het kind, de meest kwetsbaren in het proces van echtscheiding, dienen steeds gewaarborgd te worden.

 

Wat houdt de nieuwe verplichting in?

 

Door de wetswijziging zal men vanaf 8 april 2024 uitdrukkelijk dienen aan te geven in de EOT-overeenkomst op welke manier er rekening werd gehouden met de belangen van het minderjarige kind bij het bereikte akkoord. Dit wordt bepaald in het gewijzigde artikel 1288 Ger.W.

Dit geldt zowel voor EOT-overeenkomsten die via gerechtelijke als buitengerechtelijke bemiddeling tot stand komen.

Door ouders te verplichten om te verduidelijken hoe ze rekening hebben gehouden met de belangen van het kind streeft de wetgever naar een meer doordachte en kindvriendelijke benadering van echtscheidingen. Deze stroming zien we reeds een geruimere tijd, zo schreven we bijvoorbeeld eens over het kind dat zelf de verblijfsregeling zou regelen.

 

Praktische implementatie?

 

De nieuwe wetgeving zorgt aldus voor een aanzienlijke verandering in hoe ouders hun onderlinge afspraken akteren, maar hoe dient dit nu praktisch te gebeuren?

Elke EOT-overeenkomst dient voortaan specifiek te vermelden welke overwegingen zijn gemaakt omtrent de belangen van het kind en hoe er met deze rekening werd gehouden. Men zal aldus dienen aan te tonen hoe de keuze omtrent het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsbijdrage in het belang van het kind werd genomen. Zo zal in de overeenkomst dienen te worden weergegeven in welke mate er met volgende zaken rekening werd gehouden: de hobby’s van het kind, de nabijheid van de school, de relatie met familieleden, de relatie met plusouders en/of pluskinderen…

Indien het akkoord deze informatie niet bevat, zal de rechter de behandeling van het verzoek schorsen totdat de partijen hun akkoord dienovereenkomstig hebben aangevuld.

Tevens kan de rechter nog steeds de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen indien dit noodzakelijk is om de belangen van het kind verder te beoordelen of om duidelijkheid te verkrijgen over de genomen maatregelen.

Deze nieuwe wetgeving is aldus een stap voorwaarts in het waarborgen van het welzijn van kinderen binnen echtscheidingsprocedures. Voor meer informatie of specifieke hulp bij de nieuwe vereisten van de EOT-overeenkomst, staan onze experten in het familierecht klaar om u te ondersteunen. Aarzel niet om contact op te nemen via info@bannister.be of via 03/369.28.00.