Nieuwe wettelijke verplichting voor ondernemers die werken voor particulieren.

Vanaf 1/09/2023 treedt er nieuwe wetgeving in voege die voornamelijk tot doel heeft om de consument te beschermen tegen (te?) hoge boetes en aanmaningskosten.

De belangrijkste verplichtingen vatten zich samen als volgt:

  • de eerste aanmaning moet kosteloos zijn;
  • die eerste aanmaning moet verplicht de volgende informatie bevatten:
  1. Het verschuldigde bedrag;
  2. Het bedrag van het schadebeding én de laattijdigheidsintrest (cfr. de nieuwe wettelijke grenzen);
  3. De naam en het ondernemingsnummer van de onderneming-schuldeiser;
  4. De beschrijving van het aangekochte product of de dienst, die de schuld heeft doen ontstaan (een verwijzing naar een factuurnummer volstaat niet);
  5. De opeisbaarheidsdatum van de schuld;
  6. De termijn – van minstens 14 kalenderdagen – waarbinnen de schuld moet worden betaald, om bijkomende kosten te vermijden.
  • de aanmaningskosten worden wettelijk geplafonneerd als volgt:

20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

  • de laattijdigheidsintresten mogen niet hoger zijn dan “de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten” thans maximaal 12% van het verschuldigde bedrag.

De nieuwe wet is van dwingend recht. Dat wilt zeggen dat er in geen geval van kan worden afgeweken.

Bedingen, die voorzien in hogere bedragen dan wettelijk toegelaten, zijn verboden en zullen voor niet geschreven gehouden worden.

De wetgever verplicht de ondernemers dus om hun bestaande algemene voorwaarden aan te passen én in overeenstemming te zijn met deze nieuwe regels.

Onze specialisten ondernemingsrecht zijn graag beschikbaar om u hierover te informeren én om uw algemene voorwaarden in overeenstemming te brengen met deze nieuwe wet.

Wenst u meer informatie hierover of wilt u worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00.