Voordelen van bemiddeling

Vertrouwelijkheid en discretie

De bemiddeling verloopt in een vertrouwelijk kader hetgeen partijen de mogelijkheid biedt om in alle openheid en transparantie met elkaar te spreken, voorstellen te doen en te onderhandelen zonder dat dit hun rechten in een eventuele latere procedure aantasten.  

Daarnaast houdt de vertrouwelijkheid in dat behoudens de betrokken partijen en de bemiddelaar niemand op de hoogte is van de feiten die aan het geschil ten grondslag liggen, het verloop van de bemiddeling en de uitkomst van de bemiddeling. Vooral in de zakenwereld is deze discretie een belangrijk voordeel.  

Eigenaarschap en behoud van de controle

In het kader van een bemiddeling blijven partijen zelf eigenaar van het conflict en behouden ze zelf de controle over een eventuele oplossing. Het staat partijen steeds vrij de bemiddeling aan te vatten, verder te zetten en al dan niet akkoorden te sluiten. Indien zij bereid zijn tot een overeenkomst te komen, kunnen zij een akkoord op maat uitwerken.  

Dit is een belangrijk verschil in vergelijking met een gerechtelijke procedure waar het een rechter is die een finale beslissing zal nemen. Dit maakt dat de uitkomst voor alle partijen onzeker is. De rechter is bij het uitwerken van zijn ‘oplossing’ daarenboven gebonden aan de strikte beperkingen van het wettelijke en procedurele kader.  

Sneller dan een gerechtelijke procedure

De bemiddeling wordt op een laagdrempelige en niet formalistische wijze aangevat zodat de bemiddelaar de bemiddelingsgesprekken relatief snel kan organiseren. 

Tevens is de doorlooptijd van een bemiddelingsprocedure in de meeste gevallen aanzienlijk korter dan deze van een rechtszaak.  

Goedkoper dan een gerechtelijke procedure

Aangezien het ereloon van de bemiddelaar in principe wordt verdeeld tussen de partijen zal dit resulteren in een lagere kostprijs dan een klassieke gerechtelijke procedure. 

Herstel of behoud van de relatie

De bemiddelaar zal veel aandacht besteden aan het herstel van de communicatie of de relatie tussen partijen. Daarnaast zal gezocht worden naar oplossingen waar alle partijen zich in kunnen vinden.  

Dit maakt dat er geen bruggen worden opgeblazen en dat de relaties tussen partijen in een constructieve en positieve sfeer kunnen behouden blijven.  

De afloop van een gerechtelijke procedure betekent in handelsrelaties vaak een verloren klant of het einde van de samenwerking met een handelspartner. In familiale context betreft het een verstoorde relatie tussen de ouders of moeilijkheden bij de uitvoering indien de beslissing door een partij als onrechtvaardig wordt aangevoeld. Bij een geslaagde bemiddeling is echter vaak het omgekeerde het geval en hebben partijen dikwijls het gevoel dat zij sterker uit het proces komen.