Impact van de arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap?

Voor de internationale dag van het gezin bundelen de departementen arbeidsrecht en familierecht hun krachten en geven zij meer uitleg over de impact van de Arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap.

  • DE ARBEIDSDEAL

Enige tijd geleden trad de Arbeidsdeal in werking. De Arbeidsdeal voorziet in verschillende maatregelen om te zorgen voor een betere work-life-balance en het optrekken van de werkzaamheidsgraad.

In het bijzonder zijn er twee recent ingevoerde maatregelen die bijdragen aan het vergemakkelijken van het gezinsleven en een co-ouderschapsregeling, m.n. het wisselend weekregime en de werkweek van vier dagen

  • WISSELEND WEEKREGIME

Ten eerste voorziet de Arbeidsdeal in de mogelijkheid voor een voltijdse werknemer om arbeidsprestaties te leveren in een wisselend weekregime.

Het wisselend weekregime houdt in dat een werknemer een week of verschillende weken meer kan werken dan de normale arbeidsduur in het bedrijf, om dan tijdens de volgende week of weken meer vrij te hebben.

Deze maatregel kan zeer gunstige gevolgen hebben voor gescheiden ouders. Het wisselend weekregime zorgt er bijvoorbeeld voor dat de werknemer zijn voltijdse arbeidsregeling zal kunnen aanpassen aan de verblijfsregeling die in het kader van een co-ouderschap ingeval van echtscheiding is overeengekomen

Dit regime zorgt er aldus voor dat u volledig beschikbaar kan zijn op de momenten dat uw kinderen bij u verblijven. Wij merken op dat dergelijk regime steeds goed ontvangen wordt door de Rechtbank en dan ook een positief effect heeft op de uitspraak omtrent de verblijfsregeling.

  • Cyclus

Hoeveel weken een cyclus in het kader van een wisselend weekregime kan bestrijken hangt er vanaf. De algemene regel bepaalt dat het wisselend weekregime wordt georganiseerd volgens een cyclus van twee opeenvolgende weken. Zo kan men volgens een cyclus over twee opeenvolgende weken, waarbij tot maximaal 9u per dag en tot maximaal 45u per week kan worden gewerkt. De prestaties in de eerste week worden dan onmiddellijk gecompenseerd door minder prestaties in de tweede week.   

 

Wanneer bijvoorbeeld de normale arbeidsduur in een bedrijf 38 uren per week bedraagt kan een werknemer er voor kiezen om in de eerste week  45 uren te presteren en tijdens de tweede week slechts 31 uren te presteren. Dit zorgt ervoor dat de werknemer de ‘minderuren’-week bijvoorbeeld kan presteren wanneer hij/zij de kinderen heeft gelet op de co-ouderschapsregeling.  

  • WERKWEEK VAN 4 DAGEN

Ten tweede voorziet de Arbeidsdeal in de mogelijkheid voor een voltijdse werknemer om een vierdagenweek te presteren. Ook dit heeft een positieve impact op het gezinsleven.

De vierdagwerkweek wil zeggen dat men ervoor kan opteren om een normale voltijdse werkweek (een fulltime) te presteren over 4 werkdagen in plaats van over 5 werkdagen. Er kan dan dagelijks tot 9,5 uren gewerkt worden in een 38-urenweek of tot 10 uren per dag in een 40-urenweek. Dit zorgt ervoor dat men een extra vrije dag heeft om het huishouden te runnen of tijd vrij te maken voor het gezin.

Ook dit regime wordt steeds goed ontvangen door de Rechtbank, daar er zo kwalitatieve tijd kan gespendeerd worden met de kinderen. Zo kan men bijvoorbeeld opteren om geen prestaties te verrichten op een woensdag waardoor men meer tijd kan spenderen met de kinderen.

Voor beide maatregelen is het zo dat het de werkgever is die beslist of het regime kan worden toegepast in de onderneming. Uiteraard valt er over beide maatregelen heel wat meer te zeggen, vooral voor wat het procedurele aspect betreft.

Wenst u meer informatie hierover of wilt u worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00.