Wat zijn de gevolgen van de geplande fiscale hervorming inzake onderhoudsgeld?

De kogel is door de kerk! Minister Van Peteghem heeft de eerste fase van een brede fiscale hervorming gepresenteerd. Een hervorming die een onmiskenbare impact zal hebben op echtscheidingen. Bestaande akkoorden en gerechtelijke uitspraken zullen mogelijk grondig moeten worden herzien, hetgeen oude discussies en geschillen opnieuw kan openen.

Onze specialisten van het departement Personen- en familierecht zetten de gevolgen van de geplande fiscale hervorming op de betaling van onderhoudsbijdragen ten behoeve van een ex-echtgeno(o)t(e) of kinderen alvast voor u uiteen.

Kan ik betaalde onderhoudsgelden aftrekken van mijn belastingen?

Ja. Wanneer u vandaag aan vier cumulatieve voorwaarden voldoet, kan u betaalde onderhoudsgelden aftrekken van uw gezamenlijk netto-belastbaar inkomen.

  1. U moet het onderhoudsgeld betalen op grond van het Burgerlijk dan wel het Gerechtelijk Wetboek of op basis van een gelijkaardige bepaling in het buitenlandse recht;
  2. De ontvanger van de onderhoudsgelden mag geen deel uitmaken van het gezin van de persoon die de uitkering betaalt;
  3. Het onderhoudsgeld moet regelmatig worden betaald; en
  4. U moet de betaling kunnen verantwoorden met bewijskrachtige documenten.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, kan u tot op vandaag als onderhoudsplichtige ex-echtgeno(o)t(e) de betaalde onderhoudsbijdrage tot 80% aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Moet ik belastingen betalen op ontvangen onderhoudsgelden?

Ja. Tot op vandaag worden ontvangen onderhoudsgelden beschouwd als een gewoon inkomen waardoor 80% van de ontvangen onderhoudsgelden effectief belastbaar is.

Wat is het doel van de geplande fiscale hervorming?

Bovenstaande regeling gaat op de schop door de geplande fiscale hervorming. Het bestaande stelsel is weinig neutraal. Wie vandaag een onderhoudsuitkering betaalt, kan deze fiscaal inbrengen. Wie de uitkering ontvangt, wordt daarop belast. Het is dit onderscheid dat Minister Van Peteghem met zijn fiscale hervorming tracht aan te pakken. Vanuit de doelstelling gezinsfiscaliteit eerlijker te maken, zal het hele stelsel inzake onderhoudsuitkeringen uit het fiscale stelsel verdwijnen.

De aftrekbaarheid en belastbaarheid van onderhoudsuitkeringen zal aldus worden geschrapt. Deze hervorming gaat van kracht vanaf 1 januari 2024, waardoor de hervorming slechts effectief gevolgen zal hebben op onderhoudsgelden die na 31 december 2023 werden betaald of toegekend.

Om rechtszekerheid te garanderen wordt voorzien in een overgangsregeling van 20 jaar. Onderhoudsuitkeringen die vóór 31 december 2023 voor het eerst werden toegekend of werden betaald zullen aan deze overgangsregeling worden onderworpen.

Vanaf aanslagjaar 2045 zullen onderhoudsbijdragen in het algemeen niet meer worden belast of aftrekbaar zijn.

Besluit

Deze fiscale hervorming zal een belangrijke impact hebben op gerechtelijke procedures en akkoorden. In de huidige vonnissen, arresten en akkoorden werd rekening gehouden met de huidige fiscale behandeling van de onderhoudsbijdragen. Hoewel er in een overgangsregeling werd voorzien, kan de hervorming opnieuw discussies en geschillen openen.

Bij Bannister Advocaten werd de voorgenomen hervorming grondig geanalyseerd om onze adviesverlening aan te passen aan de nieuwe fiscale realiteit en om het effect van deze hervorming voor u op te vangen.

Indien u vragen heeft in verband met de gevolgen op uw fiscale positie, kan u steeds contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten.