Uw overlevering onbepaald uitgesteld? Een uitzichtloze situatie?

Omwille van de heersende pandemie zijn onze landsgrenzen thans gesloten. Hierdoor wordt de praktische uitvoering van een beslissing tot overlevering quasi onmogelijk. 

Welke gevolgen brengt deze huidig situatie teweeg? Moet het uitstel steeds in de gevangenis worden afgewacht?

De definitieve overlevering

Een verdachte/veroordeelde kan naar aanleiding van een Europees aanhoudingsbevel onder aanhoudingsmandaat worden geplaatst door de Onderzoeksrechter.

Door de Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling wordt vervolgens beslist omtrent de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. Met andere woorden of er al dan niet wordt ingegaan op het verzoek van de uitvaardigende staat om tot overlevering over te gaan.

Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de aangehoudene in de gevangenis verblijft tot hij of zij daadwerkelijk wordt overgeleverd.

Normaliter wordt de aangehoudene binnen de 10 dagen, na bovenvermelde definitieve beslissing, overgeleverd (art.22WetEAB).

Uitstel

Omwille van de gezondheidscrisis wordt de deadline van 10 dagen vandaag de dag in de praktijk niet gehaald.

Niettegenstaande een definitieve beslissing omtrent de overlevering, wordt in verschillende dossiers de praktische uitvoering van deze overleving op heden onbepaald uitgesteld.

Hiervoor beroept de uitvoerende instantie zich op de heersende pandemie, dewelke een ernstige humanitaire reden zou uitmaken (Art. 23 wet EAB).

Het Europees aanhoudingsbevel zal pas daadwerkelijk ten uitvoer kunnen worden gelegd van zodra deze reden niet meer bestaat.

Uitzichtloze situatie

Deze wettelijke bepaling brengt in de praktijk heel wat complicaties mee.

Het is op dit ogenblik immers volstrekt onduidelijk wanneer deze humanitaire redenen niet langer actueel zullen zijn en wanneer het bijgevolg veilig genoeg zal worden bevonden om effectief te worden overgeleverd.

Het Openbaar ministerie oordeelt hierover soeverein.

Dit heeft als gevolg dat de aangehoudene dreigt geconfronteerd te worden met een uitzichtloze en lange opsluiting.

Elektronisch toezicht of voorlopige invrijheidstelling

Op basis van de Wet Voorlopige Hechtenis kan middels het neerleggen van een verzoekschrift om de modaliteit van het elektronisch toezicht dan wel om een voorlopige invrijheidstelling verzocht worden.

Binnen 5 dagen na het neerleggen van het verzoekschrift zal er moeten worden beslist of het uitstel van de overlevering buiten de gevangenis al dan niet onder voorwaarden of met een elektronisch toezicht kan worden afgewacht.

Zodoende kan er een einde worden gesteld aan de uitzichtloze situatie van eenieder die zijn overlevering uitgesteld zag omwille van de heersende pandemie.

BANNISTER Advocaten heeft op deze manier reeds een belangrijk precedent kunnen afdwingen voor een cliënt wiens overlevering aan Polen onbepaald werd uitgesteld.

Wenst u hierover meer informatie of wil u worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03/369.28.00.

26 mei 2020