Strijd tegen partnergeweld: hervorming op komst

Voor velen vormt partnergeweld een dagelijkse bedreiging, met zelfs het verlies van mensenlevens als te betreuren gevolg. De coronapandemie heeft deze problematiek verder doen escaleren. In de laatste twee jaar werd immers een verdriedubbeling van het huiselijk geweld vastgesteld.

Het betreft een onderbelicht maatschappelijk probleem, wat recent ook werd erkend door de Belgische federale regering. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft daarom de intentie om de daders van intrafamiliaal geweld of partnergeweld strenger aan te pakken.

Dit is niet het eerste initiatief op strafrechtelijk vlak, gezien de hervormingen die reeds op til zijn aangaande het seksueel strafrecht. Enige tijd geleden werd reeds een uitgebreid artikel geschreven over de toekomstige hervorming rond het seksueel strafrecht (lees het uitgebreide artikel hier)

Deze bijdrage licht de concrete hervormingen, het huisverbod als sanctie en eventuele verdere stappen op familierechtelijk vlak bij partnergeweld toe.

Strafrechtelijke hervormingen


Wie in een bevlieging zijn of haar partner om het leven brengt, riskeert op basis van het huidige strafwetboek tot 30 jaar gevangenisstraf.

In de strijd tegen partnergeweld wil Van Quickenborne de intrafamiliale doodslag invoeren als nieuwe verzwarende omstandigheid. Op die manier zou een dader van dodelijk partnergeweld een levenslange straf kunnen oplopen, ook zonder voorbedachte rade.

Verder zal er een digitaal dossier op poten worden gezet om huiselijk geweld beter in kaart te brengen.

Complementair wordt momenteel gesleuteld aan een digitale risicotaxatietool. Op basis van een checklist met alarmsignalen bij klachten over partnergeweld, kan deze tool ervoor zorgen dat verontrustende risicosituaties sneller gesignaleerd worden.

Dit kunnen wij uiteraard enkel toejuichen.

Het huisverbod  als sanctie tegen partnergeweld


In 2013 werden reeds stappen ondernomen om onverwijld in te grijpen bij dreigend familiaal geweld.

Zo is het sindsdien een mogelijkheid voor de Procureur des Konings om een tijdelijk huisverbod op te leggen aan de dader van huiselijk geweld.

Hiertoe kan beslist worden indien uit de omstandigheden blijkt dat er een ernstig en onmiddellijk gevaar bestaat voor de veiligheid van de personen die mee verblijven in de woning.

Een huisverbod kan opgelegd worden voor maximaal 14 dagen vanaf de kennisgeving aan de uithuisgeplaatste.

Een verlenging van deze termijn is evenwel mogelijk via een procedure bij de familierechtbank. Zo kan het huisverbod verlengd worden met ten hoogste drie maanden.

Verdere stappen op familierechtelijk vlak

Indien verzoening tussen de partners na huiselijk geweld uitgesloten is, moet gekeken worden naar manieren om de relatie op een efficiënte manier te beëindigen.

Een feitelijke samenwoning kan zonder verdere formaliteiten verbroken worden, door een wijziging van de inschrijving in de bevolkingsregisters.

Ook voor de beëindiging van een wettelijke samenwoning is de tussenkomst van een rechter niet noodzakelijk. De loutere opzegging door middel van een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand volstaat.

Bij huwelijk daarentegen is steeds een rechterlijke beslissing vereist om de huwelijksband formeel te verbreken.

In eerste instantie kunnen de echtgenoten een echtscheiding met onderlinge toestemming overeen komen. Dit houdt in dat een overeenkomst zal opgemaakt worden, waarin de partijen samen de afspraken vastleggen omtrent de belangrijke twistpunten zoals de financiële aspecten, woning, kinderen en dergelijke meer.

Indien een minnelijke regeling onhaalbaar blijkt of er geen consensus is over bepaalde zaken, kan een procedure van echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting opgestart worden. In dat geval zal het de rechter zijn die beslist over onder andere het verblijf van de kinderen, eventueel onderhoudsgeld, etc.

Wenst u hierover meer informatie of wil u worden bijgestaan door een gespecialiseerd advocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00

 

Steven VAN GEERT