Racistische hate-speech op sociale media: waar ligt de (strafbare) grens?

In onze huidige samenleving kan iedereen, die over een internetverbinding beschikt, om het even welke boodschap de wereld insturen. Deze digitale revolutie zorgt soms dan ook wel eens voor problemen, in het bijzonder op het gebied van racisme. Het gebeurt immers dat iemand, al dan niet impulsief, een misplaatste of zelfs strafbare reactie plaatst op een bericht en hierbij niet nadenkt over de eventuele gevolgen.

Omtrent deze problematiek heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens op 2 september 2021 een bijzonder interessant arrest geveld. In dit arrest spreekt het Hof zich uit over de verenigbaarheid van het recht op vrije meningsuiting (art. 10 EVRM) en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de beheerder van een facebookpagina.

Voor de aanleiding van dit arrest moeten we terug naar 24 oktober 2011. Op die dag plaatste een lokale Franse politicus een foto op zijn openbare facebookpagina. Hierop reageerden twee personen op een manier die de moslimgemeenschap in een zeer slecht daglicht plaatste. De politicus liet het na de berichten te verwijderen en de Franse strafrechter veroordeelde niet alleen de twee personen verantwoordelijk voor de racistische uitingen, maar ook de politicus zelf tot een geldboete wegens het aanzetten tot haat of geweld jegens een groep personen op basis van hun godsdienst.

Het Hof zag geen graten in de beslissing van de Franse strafrechter en oordeelde dat het recht op vrije meningsuiting van de Franse politicus niet geschonden was. In het verleden aanvaardde het Hof al dat de beheerder van een nieuwssite strafbaar kan worden gesteld op basis van de reacties door anderen achtergelaten op zijn wall. Met dit arrest lijkt het Hof dezelfde lijn door te trekken naar particuliere personen. Op die manier zal dus eender wie de reacties op diens sociale media-berichten aandachtig in het oog moeten houden.

Dit arrest heeft ook een invloed op de toepassing van de Antiracismewet in België. Krachtens art. 22 van de Antiracismewet is het strafbaar om te behoren tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie wegens één van de beschermde criteria verkondigt, in de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden, of aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking te verlenen. Het is vaststaande rechtspraak in België dat een Facebookpagina voldoet aan de openbaarheidsvereisten uit artikel 444 van het Strafwetboek. Op basis van deze bepaling kan dus ook de beheerder van een Facebookpagina die wetens en willens een platform biedt voor racistische en haatdragende boodschappen worden vervolgd.

Wenst u hierover meer informatie of wilt u worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00.