Is een telewerker beschermd tegen een arbeidsongeval?

U bent thuis aan het werk en valt ongelukkig van de trap. Het verdict is een gebroken arm en u dient voor 6 weken een gips te dragen. Kan u als werknemer in dit geval beroep doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever? 

Telewerk: de nieuwe norm

Telewerk kan op twee manieren georganiseerd worden: ofwel structureel, waarbij de werknemer op regelmatige basis (vb. iedere woensdagmiddag of vrijdag) van thuis uit werkt, ofwel occasioneel, waarbij de werknemer, in geval van onvoorziene omstandigheden of omwille van persoonlijke redenen, zijn werkzaamheden niet op de normale arbeidsplaats kan uitvoeren (vb. bij een onverwachte treinstaking of een gezondheidscrisis) op voorwaarde dat de aard van het werk het toelaat om van thuis te werken.

Sinds de uitbraak van de huidige epidemie laten veel bedrijven hun werknemers van thuis uit werken. De verwachting is dat ook na de crisis heel wat bedrijven het concept thuiswerken meer en meer zullen omarmen. Dit brengt vanzelfsprekend praktische vragen met zich mee. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u slachtoffer van een ongeval bent tijdens het thuiswerken? Wordt dit ook als arbeidsongeval gekwalificeerd?

Vermoeden van arbeidsongeval

Voor telewerk bestaat er een wettelijk vermoeden dat een ongeval dat plaatsvindt door en tijdens de uitvoering van het werk, effectief een arbeidsongeval is. Er wordt m.a.w. verondersteld dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de werkuren én op de werkplaats, ook al is die thuis.

Als werknemer moet u alleen een goedkeuring voor telewerk van uw werkgever kunnen voorleggen. Hier hangen evenwel geen specifieke voorwaarden aan vast. Een e-mail, sms of Whatsapp-bericht volstaan.

De invulling van het telewerk

Het is aan te raden om de afspraken die u met uw werkgever maakt over de concrete invulling van het telewerk duidelijk op papier te zetten. Vermeld waar, wanneer en voor welke periode u zal telewerken, zeker als dit afwijkt van de gewone uurregeling die is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.

Wanneer deze informatie niet voorhanden is, dan geldt de gewone uurregeling als bewijselement van het arbeidsongeval.

Verplaatsingen

Als werknemer bent u in principe ook verzekerd voor arbeidswegongevallen. Dit is een ongeval dat gebeurt op de weg van en naar het werk, met inbegrip van de omwegen die worden gemaakt om de kinderen op te halen of eten te kopen.

Bij telewerk werkt u van thuis uit en is er geen sprake van een verplaatsing naar de werkplaats en terug. De overheid heeft deze ongelijkheid weggewerkt. Sinds januari 2019 bent u als telewerker eveneens verzekerd als u de kinderen naar school of kinderopvang brengt of hen er ophaalt. Deze bescherming geldt ook voor een verplaatsing naar de plaats waar u de lunch aankoopt of verorbert.

Schadevergoeding

Wordt uw ongeval erkend als een arbeidsongeval dan zal de arbeidsongevallenverzekeraar u een schadevergoeding uitbetalen. Deze schadevergoeding houdt enerzijds een tegemoetkoming in voor de medische kosten en verplaatsingskosten ten gevolge van het arbeidsongeval en anderzijds een compensatie voor het loonverlies dat u leidt door de arbeidsongeschiktheid.

Besluit

Als u tijdens het telewerken het slachtoffer wordt van een ongeval tijdens de werkuren, zal u beroep kunnen doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever.

Bestaat er onenigheid over de erkenning van het arbeidsongeval of de schadevergoeding die u ontvangt van de verzekeraar? Aarzel niet en contacteer ons! Wij staan u met raad en daad bij.

U kan ons steeds telefonisch en per mail contacteren (info@bannister.be/ 033692800)

22 april 2020