HR tip: voorzie een tijdsregistratiesysteem in uw onderneming

Onder de Belgische sociale wetgeving mag de arbeidsduur van werknemers in principe niet meer bedragen dan 8 uur per dag of 40 uur per week. Een voltijdse werknemer die meer uren presteert dan de voltijdse dag-en/of weekgrenzen, presteert overuren. 

Een klassiek discussiepunt tussen werkgevers en werknemers is de vraag of er overuren werden gepresteerd en zo ja, hoeveel er werden gepresteerd. Tot voor kort gold in deze discussie het algemeen bewijsprincipe dat de werknemer die claimt overuren gepresteerd te hebben, deze ook dient te bewijzen.

Arrest Arbeidshof Brussel van 22 mei 2020

Het Arbeidshof van Brussel zorgde in zijn arrest van 22 mei 2020 echter voor een enorme kentering in de bewijsvoering naar het bestaan van overuren.

Situatie

In deze zaak vorderde een werknemer van haar werkgever de uitbetaling van 34 overuren. O.m. door de afwezigheid van een tijdregistratiesysteem binnen de onderneming kon de werknemer de overuren niet bewijzen. Volgens het Arbeidshof moest de werknemer dit ook niet bewijzen. Het Hof was van mening dat de werkgever eveneens diende mee te werken aan de bewijsvoering naar de overuren.

Meer nog, volgens het Arbeidshof heeft de werkgever de verplichting om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. Indien er geen systeem werd ingesteld, is het aan de werkgever om aan te tonen welke arbeidsuren er werden gepresteerd, minstens de uren waarvan de werknemer beweert ze gepresteerd te hebben.

Wees als werkgever op uw hoede!

Het Arbeidshof te Brussel liet zich inspireren door een arrest van het Hof van Justitie van 19 mei 2019 waarin werd geoordeeld dat lidstaten aan werkgevers de verplichting moeten opleggen om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. Dit ter verzekering van de fundamentele rechten opgenomen in artikel 31 lid 2 van het Europese Handvest.

Het is momenteel afwachten of andere rechtbanken de redenering van het Arbeidshof in Brussel zullen volgen. Om in de toekomst mogelijke discussies over al dan niet gepresteerde overuren te vermijden, is het voor iedere werkgever aangewezen om een tijdsregistratiesysteem in te voeren binnen de onderneming zodat indien nodig bewijs kan geleverd worden.

Heeft u vragen over de invoering van een tijdsregistratiesysteem of over overuren, neem dan contact op met onze specialisten in het arbeidsrecht via info@bannister.be of telefoonnummer 03/369.28.00

10 juli 2020