Het voicemail-testament: kan ik mondeling een geldig testament opmaken?

Het is niet altijd fijn om na te denken over wat er met je vermogen gaat gebeuren wanneer je zou komen te overlijden. Meestal giet een persoon zijn wensen in een testament om zijn laatste wilsbeschikking op papier te zetten.

Echter, in tijden waar pandemieën de gehele wereldbevolking in hun greep hebben, is de mens op alle mogelijke wijzen op zoek naar flexibiliteit en simplificatie. Ook op vlak van wilsbeschikkingen. De coronacrisis heeft aangetoond dat de rechtszoekende wilsbeschikker verhinderd kan worden bij het nakomen van de formaliteiten die gelden voor de opmaak van een geldig testament.

Is het in die optiek mogelijk om mondeling een rechtsgeldig testament tot stand te brengen?

Wat zegt de Belgische wetgeving?

Artikel 895 van het Belgische Burgerlijk Wetboek omschrijft het testament als een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen.

De keuze van de wetgever voor de term ‘akte’ verwijst naar de vereiste dat een testament te allen tijde in een geschrift moet gebeuren.

Een mondeling testament heeft met andere woorden geen enkele gelding in de Belgische rechtsorde.

Indien iemand mondeling belooft dat jij een bepaald goed zal verkrijgen uit zijn/haar toekomstige nalatenschap, zal dit niet voldoende zijn om deze zaak later effectief rechtsgeldig te claimen.

Hoe stel je wél een geldig testament op?

De meest laagdrempelige optie om een uiterste wilsbeschikking tot stand te brengen is door middel van een eigenhandig testament.

Om rechtsgeldig te zijn moet de erflater dit testament volledig met de hand geschreven hebben, moet het gedagtekend zijn en tot slot ondertekend zijn (artikel 970 BW). Er is geen enkele andere formaliteit vereist. Zo kan een testament op een afgescheurd stuk papier geldig zijn, voor zover aan hogervermelde voorwaarden is voldaan en op voorwaarde dat het wordt teruggevonden na overlijden van de erflater.

Indien je als erflater meer zekerheid wenst omtrent de uitvoering en geldigheid van je uiterste wilsbeschikking, kunnen wij je daar steeds in bijstaan en je begeleiden naar een duidelijk en geldig testament.

De deur op een kier voor de toekomst?

Op heden lopen er geen initiatieven om de regels omtrent testamenten te verzachten. Ook in onze aangrenzende landen is men terughoudend om dergelijke praktijken te legaliseren.

Opgenomen fragmenten worden immers niet aanzien als een afdoende formaliteit om tot de geldigheid van een testament te besluiten.

Echter kan het niet uitgesloten worden dat er in de toekomst initiatieven zullen komen ter verzachting van de formaliteiten. De coronapandemie bewijst namelijk dat de wereld van de ene op de andere dag er anders uit kan zien. Innovatie is met andere woorden geboden om het hoofd te bieden aan deze praktische problemen.

Vragen over uw wilsbeschikking? Neem contact op met onze specialisten via info@bannister.be of via 03.369.28.00.