De verschillende soorten verhoren in een notendop

U heeft een uitnodiging tot verhoor van de politie ontvangen. De categorie van het verhoor zal u één en ander kunnen vertellen over uw concrete positie, de omstandigheden en de rechten waarover u beschikt tijdens uw verhoor. Het is van belang u goed te laten informeren over de categorie van het verhoor en de rechten die hiermee gepaard gaan. Ook de wenselijkheid tot bijstand bij verhoor door een advocaat dient nauwgezet afgewogen te worden. U kan hiervoor uiteraard ten rade bij Bannister advocaten.

Hierbij sommen we alvast enkele belangrijke punten voor u op (Art. 47bis Sv.).

Verhoor categorie 1 : getuigen en slachtoffers (geen verdachte)


RECHTEN
U krijgt éénmaal voor elk verhoor een mondelinge beknopte mededeling van uw rechten. Deze rechten bestaan uit;

1) Het feit dat u niet verplicht kan worden uzelf te beschuldigen
2) De kennisgeving van het feit dat uw verklaring kan gebruikt worden als een bewijs in rechte
3) Uw verklaring in de letterlijke bewoording kan genoteerd worden
4) U om opsporingshandelingen kan verzoeken
5) U documenten die u bij zich heeft, mag gebruiken en laten voegen aan het proces-verbaal van verhoor

ADVOCAAT
Er mag bijstand verleend worden bij het verhoor, maar dit is geen verplichting.

Verhoor categorie 2 : verdachte van een misdrijf waarop geen vrijheidsstraf staat


RECHTEN
U krijgt enkel bij het eerste verhoor een schriftelijke verklaring van uw rechten. Voor elk (navolgend) verhoor krijgt u een mondelinge beknopte mededeling van uw rechten. De rechten bestaan uit dezelfde als deze voor categorie 1.
Aanvullend wordt u in kennis gesteld van;

6) Het feit dat u gehoord wordt als verdachte
7) U beschikt over een absoluut zwijgrecht
8) U de vrijheid heeft om te komen en gaan

ADVOCAAT
Er mag bijstand verleend worden bij het verhoor, maar dit is geen verplichting.

Verhoor categorie 3 : verdachte van een misdrijf die niet van zijn vrijheid is beroofd


RECHTEN
U krijgt enkel bij het eerste verhoor een schriftelijke verklaring van uw rechten. Voor elk (navolgend) verhoor krijgt u een mondelinge beknopte mededeling van uw rechten. De rechten bestaan uit dezelfde als deze voor categorie 2.
Aanvullend wordt u in kennis gesteld van;

7) Uw recht op vertrouwelijk overleg
8) Uw recht op bijstand door een advocaat bij het verhoor

ADVOCAAT
Enerzijds kan het zijn dat u uitgenodigd wordt door een schriftelijke uitnodiging tot verhoor waarin uw rechten omvat zitten. In dit geval zal er vermoed worden dat u reeds een advocaat hebt geraadpleegd wanneer u zich aanbiedt tot verhoor. De door u geraadpleegde advocaat zal aanwezig zijn en bijstand verlenen. Indien u na deze schriftelijke uitnodiging geen advocaat geraadpleegd hebt, zal uw zwijgrecht mondeling herhaald worden en u zal het verhoor zonder bijstand dienen af te leggen.
Anderzijds is het mogelijk dat u geen (of een onvolledige) uitnodiging tot verhoor ontvangen hebt. Indien u spontaan een advocaat geraadpleegd hebt, hebt u recht op een vertrouwelijk overleg vooraleer het verhoor -met bijstand van de advocaat- aanvangt. Indien er geen advocaat aanwezig is, zal u een uitstel kunnen bekomen om alsnog een advocaat te raadplegen. In dit geval kan u ook schriftelijk afstand doen van uw recht op bijstand van een advocaat en uw verhoor zonder bijstand afleggen.

Verhoor categorie 4 : verdachte van een misdrijf die van zijn vrijheid is beroofd

RECHTEN
A. Tijdens arrestatietermijn
U wordt door de politiediensten gearresteerd. Er zal een advocaat via de Salduz-applicatie opgeroepen worden. U heeft hierbij de mogelijkheid om uw voorkeursadvocaat aan te geven. Er wordt enkel bij het eerste verhoor na arrestatie een schriftelijke verklaring van uw rechten gegeven. Voor elk (navolgend) verhoor krijgt u een mondelinge beknopte mededeling van uw rechten. De rechten bestaan uit dezelfde als deze voor categorie 2.
Aanvullend beschikt u over;

9) Een vertrouwelijk overleg voor het eerste verhoor (30 minuten). U kan opteren voor een telefonisch overleg en ervoor kiezen om het verhoor zonder bijstand af te leggen
10) U heeft het recht op bijstand bij het verhoor door een advocaat
11) U zal het verhoor éénmaal mogen onderbreken om bijkomend vertrouwelijk overleg met uw advocaat te plegen (15 minuten) U mag het verhoor nogmaals onderbreken om bijkomend overleg te plegen indien tijdens het verhoor nieuwe feiten aan het licht komen
12) U heeft het recht een vertrouwenspersoon in te lichten
13) U heeft het recht op medische bijstand

B. Onderzoeksrechter
Na uw eerste verhoor, zal u binnen de 48 uur voor de Onderzoeksrechter verschijnen. De onderzoeksrechter zal oordelen over uw verdere aanhouding. (Art. 3 en 16 VHW)

U beschikt over dezelfde rechten als uw eerste verhoor bij arrestatie. U zal echter geen recht hebben op een nieuw vertrouwelijk overleg (tenzij het de eerste maal is).

C. Navolgend verhoor na bevel tot aanhouding (Art. 24bis Wet voorlopige hechtenis)
U beschikt over dezelfde rechten als uw eerste verhoor bij arrestatie. U heeft een permanent recht op vertrouwelijk overleg. Dit moet u zelf in de gevangenis verzoeken aan uw advocaat. Men zal ervan uitgaan dat dit vertrouwelijk overleg gebeurd is voor aanvang van het verhoor.

ADVOCAAT
Tenzij u afstand deed van uw recht op bijstand door een advocaat tijdens het verhoor, zal uw advocaat aanwezig zijn om u bij te staan tijdens het verhoor.

De rol van de advocaat is sinds 21 november 2016 (Salduz bis-wet) enorm uitgebreid. De advocaat zal actief kunnen bijdragen tot bescherming van uw rechten tijdens het verhoor. Tijdens een verhoor is immers steeds voorzichtigheid geboden. Een gesproken woord kan geheel anders overkomen in geschreven letter en vice versa.

Daarnaast zal er door de politiediensten gebruik gemaakt worden van specifieke ondervragingstechnieken waarbij soms verwarrende en suggestieve vragen zullen voorkomen. Voor u het goed en wel beseft, kopieert u de gesuggereerde antwoorden in uw verklaring. Uw advocaat zal de ultieme waakhond zijn om u te behoeden voor deze valkuilen.

De advocaat zorgt tijdens het verhoor voor de nodige gemoedsrust. Daarenboven zal de advocaat er nauwgezet op toezien dat de vragen gespecifieerd zullen worden, dat er opmerkingen over het onderzoek en het verhoor genoteerd zullen worden en dat onderzoeksdaden verricht zullen worden.

Bovendien zal hij u beschermen tegen ongeoorloofde druk in het algemeen. Het zwijgrecht, het recht uzelf niets te beschuldigen en de waakzaamheid voor de uitoefening van ongeoorloofde druk verdienen de absolute aandacht.

Tot slot zal uw advocaat erop toezien dat het verhoor op structurele en coherente wijze zal verlopen.

 

Heeft u een uitnodiging tot verhoor ontvangen en wenst u beroep te doen op ons juridisch advies? Hebt u bijstand nodig bij uw verhoor? Bent u gearresteerd en wenst u een verklaring af te leggen? Aarzel dan zeker niet ons gespecialiseerd team te contacteren.

Bannister advocaten zal u voorafgaand informeren om onze bijstand de personaliseren. Uw dossier zal zowel voor, tijdens als na het verhoor nauwgezet opgevolgd worden.

Wenst u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00.

8 november 2020