De vereenvoudigde procedure tot naamswijziging inwerking getreden

Enkele maanden geleden meldden wij u reeds dat de wetgever aan de verzuchting van de ingewikkelde procedure tot naamswijziging tegemoet zou komen. Dit artikel kan u hier lezen.

De procedure was immers tijdrovend en duur, maar het grote struikelblok was dat er sprake diende te zijn van ernstige redenen om over te gaan tot wijziging. Desondanks deze ingewikkelde procedure bleef het aantal aanvragen tot naamswijziging sterk stijgen en dit bleef niet onopgemerkt door de wetgever.

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat vanaf heden, 1 juli 2024, de wetswijziging in werking is getreden en vandaag iedereen het recht heeft om één keer in zijn leven eenvoudig en goedkoop zijn familienaam te wijzigen zonder deze wijziging te moeten motiveren.

Deze vereenvoudigde procedure geldt weliswaar enkel voor een meerderjarig persoon wie de naam van zijn vader, moeder, adoptant of een combinatie van die namen wenst te dragen.

Indien u deze aanvraag wenst in te dienen kan u zich richten tot:

  • de gemeente van uw woonplaats in België
  • de laatste gemeente van woonplaats in België indien u in het buitenland verblijft
  • de stad Brussel bij gebrek aan enige huidige of voormalige woonplaats in België

Deze aanvraag is aldus niet onderworpen aan bijzondere voorwaarden en zal binnen één maand behandeld worden. Let op: de naamsverandering wordt uitgebreid naar de minderjarige kinderen welke uw naam dragen en kan op deze vereenvoudigde wijze slechts eenmaal worden toegestaan.

Indien u uw naam wenst te wijzigen om andere redenen dient u nog steeds aan de oude voorwaarden te voldoen, namelijk:

  • Het aanwezig zijn van een ernstige reden
  • Objectieve elementen voorleggen die deze ernstige reden onderbouwen
  • De gevraagde naam geeft geen aanleiding tot verwarring
  • De gevraagde naam schaadt anderen of de betrokken persoon niet

Maar wat nu indien u reeds een aanvraag tot naamswijziging hebt ingediend voor 1 juli 2024?  Dan kan u zich nog steeds wenden tot uw gemeente, afzien van de aanvraag die wordt onderzocht en een nieuwe aanvraag indienen (weliswaar zonder terugbetaling van het registratierecht).

Heeft u nog vragen betreffende de procedure tot naamwijziging, neem dan zeker contact op met een van onze experten of neem een kijkje op de website van de FOD Justitie