Bewijs van onberispelijk gedrag in de omgang met minderjarigen voortaan vereist?

Al wie in Vlaanderen met kinderen of jongeren werkt, zal in de toekomst een uittreksel uit het strafregister moeten voorleggen. Dat voorontwerp van decreet werd goedgekeurd in de laatste Vlaamse ministerraad van 2021. 

Een uittreksel uit het strafregister zou het goed en zedelijk gedrag van nieuwe medewerkers -dat een onberispelijk gedrag in de omgang met minderjarigen inhoudt- bevestigen. Dit is een nieuwe stap in de bestrijding van seksueel geweld ten aanzien van minderjarigen.

Onze specialisten strafrecht bestudeerden dit voorontwerp van decreet in detail.

Wat beoogt het voorontwerp van decreet concreet in te voeren?


Elke meerderjarige medewerker zal bij diens aanstelling eenmalig een specifiek uittreksel uit het strafregister moeten voorleggen aan de organisatie waarin hij actief wil zijn.

De organisaties waarop het decreet van toepassing zal zijn, zijn organisaties die een activiteit aanbieden die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding aan minderjarigen. De verplichting zal dus onder meer gelden in sportclubs, zangkoren, jeugdverenigingen enz.

Bij de aanstelling van elke nieuwe meerderjarige medewerker zullen bovengenoemde organisaties het goed en zedelijk gedrag van de betrokkene moeten te controleren indien:

  • de activiteit die de betrokkene voor de organisatie zal uitvoeren onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding aan minderjarigen valt;
  • de betrokkene op structurele basis zal werken met minderjarigen in het kader van de activiteit;
  • de betrokkene aangesteld wordt door middel van een overeenkomst, door middel van een eenzijdige benoeming of als vrijwilliger.

Het uittreksel van het strafregister mag op het ogenblik van voorlegging maximaal één maand oud zijn. Een blanco strafregister is volgens het voorontwerp van decreet niet vereist. De Vlaamse regering is immers van oordeel dat niet elke persoon met een strafregister een gevaar voor minderjarigen is. Bij wijze van voorbeeld halen ze de veroordeling wegens een kleine diefstal in de jeugdige jaren van de betrokkene aan.

Toch rijst de vraag of het zien van andere veroordelingen dan zedenfeiten, en dus veroordelingen die niet relevant zijn voor de werking met minderjarigen, door een verantwoordelijke niet hoe dan ook drempelverhogend zal werken in de zoektocht naar werk van de betrokkene.

Ontvangst van het voorontwerp van decreet bij de organisaties


De Vlaamse regering heeft aan verschillende organisaties gevraagd om een advies uit te brengen omtrent het ontwerp van het decreet. Op twee organisaties na, verzetten alle geraadpleegde verenigingen zich tegen de invoering van de verplichting tot het voorleggen van een uittreksel uit het strafregister.

De voornaamste kritiek die wordt opgeworpen is het vals gevoel van veiligheid dat de maatregel zal veroorzaken, de drempel die het zou creëren voor vrijwilligerswerk en de moeilijke verzoenbaarheid met het recht op privacy van de betrokkene.

De adviezen, alsook het voorontwerp van decreet zijn te raadplegen op de site van de Vlaamse regering. Voordat het decreet van kracht zal worden, dient de Raad van State een advies te formuleren waarna het naar het Vlaams Parlement wordt gezonden.

Heeft u vragen over het voorleggen van een uittreksel uit uw strafregister? U kan u steeds beroep doen op onze specialisten via deze link.

 

Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?search=%20goed%20en%20zedelijk%20gedrag%20strafregister