Bemiddeling in het kader van nalatenschappen

Successieplanning en de vereffening en verdeling van een nalatenschap na overlijden zijn zeer complexe materies. Niet alleen kunnen nalatenschappen een juridisch kluwen vormen, daarnaast moet ook rekening worden gehouden met familiale relaties, emoties die aanwezig zijn en gevoelens van (on)rechtvaardigheid die spelen.

Een bemiddelaar kan als onafhankelijk en neutrale derde dan ook de geknipte persoon zijn om, zowel in het kader van de planning van een nalatenschap (successieplanning) als bij de afwikkeling van de nalatenschap (vereffening en verdeling na overlijden), de betrokkenen te begeleiden bij het zoeken naar oplossingen voor kwesties die zij in het kader van de nalatenschap geregeld of opgelost wensen te zien.

 

Bemiddeling bij de planning van een nalatenschap

 

Sinds de hervorming van het erfrecht is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om erfovereenkomsten te sluiten. Dit maakt het mogelijk dat ouders met hun kinderen rond de tafel gaan zitten om hun nalatenschap te regelen.

Er zijn verschillende omstandigheden waarin het aangewezen is om het gesprek over de verdeling van het familiale vermogen niet uit te stellen tot ná het overlijden. Zo wensen ouders met een behoeftig of andersvalide kind dit kind vaak meer middelen na te laten dan hun andere kinderen. Soms willen ouders dan weer dat de aandelen in een familiebedrijf enkel toekomen aan de kinderen die in betrokken zijn bij dit bedrijf. Het kan ook gebeuren dat de ouders van mening zijn dat de gezinswoning moet toekomen een bepaald kind enzovoort.

Voor velen is het echter niet vanzelfsprekend om dergelijke gesprekken te voeren. Onderliggende familiale kwesties, oude frustraties en emoties kunnen al gauw de kop opsteken.

Het inschakelen van een ervaren bemiddelaar kan dan ook zinvol zijn.

De bemiddelaar zal trachten alle betrokkenen ertoe te bewegen met empathie te luisteren en meningsverschillen uit te praten om tot een regeling te komen die voor iedereen aanvaardbaar is.

Vaak zorgt het feit dat de nodige regelingen werden getroffen voor gemoedsrust. Daarnaast kan een goede regeling toekomstige conflicten voorkomen en de familiale relaties versterken.

 

Bemiddeling bij de afwikkeling van een nalatenschap na overlijden

 

Het overlijden van een dierbare is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Naast de verwerking van het overlijden komt het vaak voor dat de afwikkeling van een nalatenschap leidt tot spanningen of zelfs ruzies binnen de familie.

In dergelijke conflicten spelen emoties een belangrijke rol. Er moet bijvoorbeeld afscheid genomen worden van het ouderlijk huis, de inboedel moet worden verdeeld en dergelijke meer.

Daarnaast mag het belang van de familieverhoudingen niet worden onderschat. Het overlijden van een familielid zorgt er immers voor dat oude sluimerende frustraties opnieuw aan de oppervlakte komen. Dit geeft soms aanleiding tot hoogoplopende discussies tussen broers en zussen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij het ene kind moeder of vader tot op het laatste moment heeft verzorgd en het andere kind slechts sporadische aanwezig was,  of de situatie waarbij het kind dat voor de ouder heeft gezorgd zichzelf tijdens het leven van die ouder compensaties heeft toegekend en het andere kind meent dat dit tot onrechtvaardigheden leidt.

Als de onderlinge relaties eenmaal zijn verstoord zal de afwikkeling van de nalatenschap moeilijker verlopen en daardoor in vele gevallen ook vertragen.

Als erfenisspecialisten horen wij echter regelmatig dat een langdurige procedure een obstakel vormt in de rouwverwerking.

Indien alle betrokkenen echter tot afspraken kunnen komen zal dit niet enkel het rouwproces kunnen faciliteren, maar ook de kansen op een harmonieuze toekomst verhogen.

Een ervaren bemiddelaar kan erfgenamen begeleiden om tot oplossingen te komen die door hen allen kunnen worden aanvaard.  De bemiddelaar zal trachten te achterhalen welke belangen en behoeften spelen, geeft ruimte aan emoties en gevoelens maar heeft evenzeer oog voor de juridische en financiële aspecten.  Indien partijen tot een vergelijk zijn gekomen zal de bemiddelaar dit opnemen in een overeenkomst.

Wenst u meer informatie over bemiddeling? Neem dan gerust contact op met onze ervaren bemiddelaars via info@bannister.be of via 03/369.28.00. Ons team staat steeds klaar om u verder te helpen.