Battle of the forms: tegenstrijdige algemene voorwaarden?

Battle of the forms

Algemene voorwaarden zijn alomtegenwoordig. In contractuele relaties tussen ondernemingen maken beide partijen geregeld algemene voorwaarden over aan elkaar.

Het gevolg hiervan is dat beide partijen overtuigd zijn dat hun eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn op de gesloten overeenkomst.

Dit is problematisch wanneer beide sets algemene voorwaarden tegenstrijdige bepalingen bevatten.

Wiens algemene voorwaarden hebben immers voorrang in dergelijk geval?

Bij gebreke aan een wettelijke regeling in het oud burgerlijk wetboek bestond hieromtrent veel discussie in rechtspraak en rechtsleer. Dit heeft geleid tot uiteenlopende theorieën:

  • First shot rule: de algemene voorwaarden van de partij die als eerste haar algemene voorwaarden heeft meegedeeld zijn van toepassing.

Wanneer echter de andere partij deze verwerpt en haar eigen algemene voorwaarden in de plaats stelt, is deze regel niet van toepassing.

  • Er komt geen overeenkomst tot stand daar contractspartijen geen wilsovereenstemming hebben over alle substantiële elementen van de overeenkomst.
  • Knock out-regel: de algemene voorwaarden van beide partijen zijn van toepassing op de punten waar ze elkaar niet tegenspreken.

Waar de algemene voorwaarden elkaar tegenspreken, worden de desbetreffende bepalingen buiten beschouwing gelaten en is de standaard wettelijke regeling van toepassing.

Knock out-regel

Het nieuwe verbintenissenrecht biedt een oplossing voor de geldende rechtsonzekerheid. Overeenkomstig art. 5.23 NBW is het de knock out-regel die voortaan discussies met betrekking tot tegenstrijdige bepalingen beslecht.

De algemene voorwaarden van beide partijen zullen van toepassing zijn op de gesloten overeenkomst, behoudens de voorwaarden die elkaar tegenspreken. In dat laatste geval zal het Belgische gemene recht de lacunes invullen.

De knock out-regel zal van toepassing zijn op overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2023.

Uitsluiten algemene voorwaarden?

Het is mogelijk om een clausule op te nemen in de algemene voorwaarden waarin wordt bepaald dat de andere partij afziet van de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

Echter kan deze bepaling enkel gelden in zoverre de algemene voorwaarden ter kennis worden gebracht en worden aanvaard door de andere contractspartij.

Vragen over deze nieuwe regelgeving? Neem contact op met onze specialisten via info@bannister.be of 03/369.28.00